Tag Archives: màn hình HMI IT6000 Series Inovance

Ứng dụng màn hình HMI IT6000 Series Inovance

Màn hình HMI IT6000 Series Inovance có độ bền cơ học tối đa 3 cổng nối tiếp và 1 cổng mạng, xu hướng hiển thị biểu đồ, cổng thiết bị USB có phần mềm và chương trình, dữ liệu lịch sử tải xuống / tải lên / từ PC, cổng máy chủ USB truy cập […]